Szkolenia POWER

A A A

fe_wer_logo

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

wypełnij wniosek

42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45a

tel./fax (34) 360-54-91, (34)360-55-37

zaprasza pielęgniarki i położne do bezpłatnego udziału w kursach:

  • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I

  • Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych pielęgniarek część II

  • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

Kursy będą realizowane w ramach projektu pn. „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej, długoterminowej, podstawowej opiece zdrowotnej i.in. w dziedzinach odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju do 2017 r.

Wartość projektu wynosi 1 948 464 zł, a wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 856 064,00 zł.

Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I (dotyczy samodzielnego wypisywania recept), realizowany w okresie VI-VIII 2016 r. w Częstochowie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Puławach, Wrześni.

Warunki udziału w kursie (program kursu*)

  • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo / tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa,

  • prawo wykonywania zawodu.

Kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część II (dotyczy wypisywania recept w ramach kontynuacji), realizowany w okresie VI-VIII 2016 r. w Częstochowie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Puławach, Wrześni.

Warunki udziału w kursie (program kursu*)

  • dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo / tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa,

  • prawo wykonywania zawodu.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, realizowany w okresie VII 2016 r. – 30 IX 2017r.** w Częstochowie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Puławach, Pile lub Poznaniu.

Warunki udziału w kursie (program kursu*)

  • prawo wykonywania zawodu,

  • co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie,

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego RKO oraz kursu specjalistycznego w zakresie interpretacji zapisu EKG.

Rekrutacja na kursy odbywa się w formie elektronicznej poprzez wypełnienie wniosku o zakwalifikowanie na kurs. wypełnij wniosek

Wszystkie osoby, które wypełnią poprawnie formularz zgłoszeniowy otrzymają potwierdzenie miejsca i terminu realizacji kursu oraz zaproszenie na spotkanie kwalifikacyjne. Liczba miejsc na każdym z kursów jest ograniczona do 30 osób. O kwalifikacji decydować będą: spełnienie wymagań formalnych, ocena uzyskania w trakcie testu kwalifikacyjnego.

Wykaz literatury do testu kwalifikacyjnego:

1. „Podstawy pielęgniarstwa – tom I, założenia teoretyczne” B. Ślusarska, D. Zarzyckiej, K. Zahradniczek, Wydawnictwo „Czelej” Lublin 2004

2. „Pielęgniarstwo” M. Kózka (red.) Wyd. Urban & Fischer, Wrocław, 2011

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

4. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji szkoleń dostępne są na stronie rejestracji, również pod numerem telefonu 698-101-878.

 

*Sesje zostały zaplanowane na piątek-sobotę-niedzielę, natomiast staże od poniedziałku do piątku. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany kandydatom natychmiast po jego potwierdzeniu.

** Daty przybliżone, dokładne terminy zostaną potwierdzone w trakcie trwania projektu i przekazane osobom, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

 

Załączniki:

D2014000113601 (1)

D20151640L

INWALIDZI. D19740117Lj

Komunikat recepty

rozp recepty D2015000197101

ustawa o ref leków D20110696Lj

D2015000102601

D20151739

D20011381Lj (1) prawo farmaceutyczne