Nasza misja

A A A

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej jest dobrowolnym zrzeszeniem osób i instytucji, którego ideą są wartości humanitarne skierowane na drugiego człowieka – jego potrzeby, ból, cierpienie.

Misja Stowarzyszenia
Wielodyscyplinarna i całościowa opieka sprawowana w celu łagodzenia cierpień, leczenia bólu oraz innych objawów towarzyszących chorobie, a także poprawy jakości życia pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych w terminalnych okresie choroby, dbałość o sferę psycho – duchową i fizyczno – społeczną pacjentów i ich rodzin, osieroconych oraz pracowników i wolontariuszy.

Cele statutowe:

 1.   Działalność dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna.
 2.   Poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci w terminalnym okresie choroby na miarę ich indywidualnych możliwości.
 3.   Niesienie ulgi w cierpieniu psychicznym, duchowym i społeczno-socjalnym, leczenie bólu i innych objawów towarzyszących chorobie głównie nowotworowej i AIDS.
 4.   Pomoc rodzinom chorych i osieroconym.
 5.   Podnoszenie świadomości społecznej na temat opieki holistycznej i wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej. 6. Szkolenie personelu medycznego, wolontariuszy i rodzin chorych.
 6.   Współpraca z organami administracji publicznej, samorządowej i innymi organizacjami w kraju i za granicą.
 7.   Pomoc poszkodowanym w wypadkach samochodowych i ich rodzinom.
 8.   Organizacja i promocja wolontariatu.
 9.   Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 10.   Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji społecznej i leczniczej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • a) Utworzenie całodobowego, stacjonarnego hospicjum onkologicznego.
 • b) Dążenie do powstawania zespołów paliatywno-hospicyjnych – niepublicznych zakładów opieki paliatywnej.
 • c) Prowadzenie działalności szkoleniowej dla: personelu służby zdrowia, wolontariuszy, rodzin osób chorych.
 • d) Prowadzenie ośrodków opieki nad osieroconymi oraz nad rodzinami poszkodowanych w wypadkach drogowych.
 • e) Rehabilitacja ruchowa i wsparcie psychoduchowe osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
 • f) Tworzenie ośrodków formacyjnych dla personelu, wolontariuszy i osieroconych.
 • g) Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
 • h) Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 • – działalności paramedycznej,
 • – sprzedaży detalicznej artykułów medycznych i sprzętu ortopedycznego.
 • i) Współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi, a także osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia z kraju i zagranicy.
 • j) Upowszechnienie wiedzy o celach i działaniach Stowarzyszenia zarówno w kraju jak i za granicą.