Deklaracja członkowska

A A A

Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej:

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać: [§ 10 Statutu]

 1. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który ukończył 18 lat oraz małoletni w trybie określonym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”- tekst jednolity z 7.04.01 Dz.U. Nr 79 poz. 855 tj. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych wg zasad określonych w niniejszym statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach Członków, oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia i zobowiązuje się realizować cele statutowe.
 2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 3. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

OBOWIĄZKI CZŁONKA ZWYCZAJNEGO [§ 11 Statutu]

 1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. Dbać o jego dobre imię,
 3. Włączać się we wszelkie działania i organizowane akcje,
 4. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 5. Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zostanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 6. Regularnie opłacać składki.

PRAWA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO [§ 11 Statutu]

 1. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:
 2. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. Korzystać z lokali Stowarzyszenia,
 4. Korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia,
 5. Korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Stowarzyszenia,
 6. Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 7. Korzystać z innych możliwości, jakie stawia członkom Stowarzyszenie.

WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA [§ 12 Statutu]

 1. Rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,
 2. Wykluczenia przez Zarząd:Śmierci członka.
  • a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  • b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez dwa okresy,
  • d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
  • e) z powodu utraty praw w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
 3. Śmierci członka.

SKREŚLENIE Z LISTY CZŁONKÓW [§ 12 Statutu]

 1. Niedopełnienia obowiązków wynikających z § 11,
 2. Zalegania, pomimo pisemnego upomnienia, z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy.

Tutaj możesz pobrać deklarację członkowską którą należy złożyć do Zarządu w sekretariacie Stowarzyszenia:
Deklaracja członkowska