Statut

A A A

STATUT
STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ
(TEKST JEDNOLITY)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zwane dalej „Stowarzyszeniem” prowadzi działalność pożytku publicznego będąc dobrowolnym samorządnym i dobroczynnym zrzeszeniem osób i instytucji działających w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy psycho-duchowej, społeczno-socjalnej na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych ich rodzin i osieroconych.
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego Prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenia może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Częstochowa.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Używa Logo, które jest zastrzeżone w Urzędzie Patentowym pod nr Z 246323 z dnia 18.02.2003r.
Stowarzyszenie ma prawo do posługiwania się skrótem nazwy o brzmieniu: „Stowarzyszenie Hospicjum”.
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem:
„Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej’” oraz pieczęci podłużnej z napisem: „Zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej”.

§ 4

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Pełna wersja Statutu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej znajduje się w załączniku poniżej.