Opieka długoterminowa

A A A

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD POMOCY I OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

42-200 CZĘSTOCHOWA UL. Armii Krajowej 2

TEL. 514-600-222

REJESTRACJA CHORYCH WQ GODZ. 8.00– 15.00

PRACA W TERENIE W GODZ. 8.00 – 20.00

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD POMOCY I OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ powołany został jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w 1999 r. przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Celem i zakładu jest udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu pomocy i opieki pielęgniarskiej. Głównym założeniem pracy zespołu jest zapewnienie ciągłości pielęgniarskiej pacjentom po zakończeniu leczenia szpitalnego

Zakład realizuje świadczenia pielęgniarskiej w ramach:

 1. OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W DOMU PACJENTA
 2. ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH W SIEDZIBIE ZAKŁADU
 3. POBIERANIA MATERIAŁÓW DO BADAŃ
 4. PROMOCJI ZDROWIA
 5. PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA realizowana jest w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe świadczenia mogą być realizowane za odpłatnością na podstawie obowiązującego cennika.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

 • Dokumentacją wymaganą do objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:
  • skierowanie, według wzoru wystawione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  •  oraz kwalifikacja pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej według wzoru tzw. Karta Oceny Świadczeniobiorcy według skali opartej na skali Barthel.
 • Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta.
 • Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej:
  • pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem oraz pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, do których złożona jest deklaracja wyboru
  • celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:
   • zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych
   • przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.
  • do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:
   • realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania
   • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
   • edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin
 • Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w Karcie Oceny Świadczeniobiorcy według skali opartej na skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:
  • objętych opieką przez hospicjum domowe
  • objętych opieką przez inne zakłady opieki długoterminowej
  • objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie
  • w ostrej fazie choroby psychicznej.

Załączniki: