Walne zebranie Stowarzyszenia.

W dniu 15 czerwca 2011 r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. W porządku obrad znalazło się m.in. głosowanie nad propozycjami i projektami uchwał oraz przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2010 rok. Walne zebranie zakończyło udzieleniem absolutorium obecnemu zarządowi oraz przyjęciem 22 uchwał.