ZAM/09/RPO/2020

W związku z realizacją projektu „Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję”,

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne

działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

zaprasza do składania ofert odnośnie postępowania dot. dostawy urządzeń na dezynfekcji na potrzeby projektu pn. „Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję” (zwanego dalej „Projektem”), na miejsce jego realizacji, ul. Krakowska 45a 42-202 Częstochowa.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych dla osób z chorobą nowotworową w wieku powyżej 65 lat, poprzez zapewnienie dostępu do kompleksowej, skoordynowanej, interdyscyplinarnej i zindywidualizowanej opieki. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2020 do 30.09.2022

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Oddział dzienny

2. Długoterminowa opieka środowiskowa wraz z teleopieką

4. Wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Termin składania ofert: 16 październik 2020. W przypadku składania ofert drogą pocztową bądź kurierem za datę złożenia przyjmuje się termin wpływu oferty do biura Zamawiającego.

Miejsce składania ofert:

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

ul. Krakowska 45a

42-202 Częstochowa

zamawiający dopuszcza przesłanie skanu oferty na adres e-mail: zamowienia@hospicjum-czestochowa.pl

Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących procedury postępowania i przedmiotu zamówienia:

Tomasz Wypych, Kierownik Projektu

tel: 661388175

e-mail: zamowienia@hospicjum-czestochowa.pl

Pełna treść zapytania ofertowego oraz wzory dokumentów w załącznikach poniżej.

Oferta cenowa wraz z załącznikiem nr 1

Zapytanie ofertowe