Zapytanie ofertowe nr 1/K/2018 na wykonanie robót budowlanych

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/K/2018 na wykonanie robót budowlanych 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, ul. Krakowska 45a,

42-202 Częstochowa

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są proste roboty budowlane, wyburzeniowe, postawienie ścian działowych, w budynku przy
ul Kopernika 17/19/21 w Częstochowie w związku z rozbudową oraz konieczną przebudową na potrzeby hospicjum.

Powierzchnia netto hospicjum 2173,81

Powierzchnia rozbudowy 319,09

Powierzchnia przebudowywana 1854,72

Roboty wyburzeniowe
Poszerzenie otworów drzwiowych
Rozebranie wykładzin
Rozbiórka podłóg
Demontaż stolarki drzwiowej
Demontaż stolarki okiennej
Demontaż instalacji elektrycznej
Demontaż instalacji sanitarnej
Roboty murowe
Ściany działowe karton- gips
3. Termin realizacji zamówienia:

Zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia: najpóźniej do dnia 31.07.2018 r.

4.  Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osoba do kontaktu: p. Monika Tkacz–– tel. 534 716 034

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców przy udziale pracownika Zamawiającego. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Moniką Tkacz w godzinach od 8:00 do 14:00.

Oferta powinna zawierać:
a. ofertę cenową sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego oraz wymaganiami określonymi w pkt. 5,

b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5.  Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1.

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 02.03.2018 roku, do godziny 10:00  na adres:

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa.
Na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – ROBOTY BUDOWLANE budynek przy ul Kopernika 17/19/21

Załącznik nr 1 – Formularz oferty do pobrania

informacja o wyborze oferty