Zapytanie ofertowe nr: ZAM/01/RPO/2018 (catering)

W związku z realizacją projektu „Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję”,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ
zaprasza do składania ofert odnośnie postępowania dot. świadczenia usług cateringowych w ramach projektu pn. „Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję” (zwanego dalej „Projektem”) w okresie od 14.05.2018r. do 09.01.2020r.
Celem projektu jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych dla osób z chorobą nowotworową w wieku powyżej 65 lat, poprzez zapewnienie dostępu do kompleksowej, skoordynowanej, interdyscyplinarnej i zindywidualizowanej opieki.
W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:
1. Oddział dzienny
2. Długoterminowa opieka środowiskowa
3. Koordynacja usług medycznych wraz z Teleopieką
4. Wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Zamówienie prowadzone jest w trybie Zasady Konkurencyjności
Termin składania ofert: 10 maj 2018 r. W przypadku składania ofert drogą pocztową bądź kurierem za datę złożenia przyjmuje się termin wpływu oferty do biura Zamawiającego.
Miejsce składania ofert:
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
ul. Krakowska 45a
42-202 Częstochowa
zamawiający dopuszcza przesłanie skanu oferty na adres e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl
Pełna treść zapytania ofertowego oraz wzory dokumentów w załącznikach poniżej.

Informacja o wyborze oferty

Oferta cenowa wraz z załącznikiem nr 1 docx

Oferta cenowa wraz z załącznikiem nr 1 pdf

Zapytanie ofertowe_30.04.2018