Zapytanie ofertowe nr: ZAM/03/RPO/2018

W związku z realizacją projektu „Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję”,
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ
zaprasza do składania ofert odnośnie postępowania dot. dostawy aparatów oraz usług telefonicznych dla uczestników projektu pn. „Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję” (zwanego dalej „Projektem”)realizowanego w okresie od 14.05.2018r. do 09.01.2020r.
Celem projektu jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych dla osób z chorobą nowotworową w wieku powyżej 65 lat, poprzez zapewnienie dostępu do kompleksowej, skoordynowanej, interdyscyplinarnej i zindywidualizowanej opieki.
W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:
1. Oddział dzienny
2. Długoterminowa opieka środowiskowa
3. Koordynacja usług medycznych wraz z Teleopieką
4. Wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
Termin składania ofert: 18 maj 2018 r. W przypadku składania ofert drogą pocztową bądź kurierem za datę złożenia przyjmuje się termin wpływu oferty do biura Zamawiającego.
Miejsce składania ofert:
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
ul. Krakowska 45a
42-202 Częstochowa
zamawiający dopuszcza przesłanie skanu oferty na adres e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
Pełna treść zapytania ofertowego oraz wzory dokumentów w załącznikach poniżej.

Informacja o wyborze oferty

Oferta cenowa wraz z załącznikiem nr 1

Zapytanie ofertowe

Oferta cenowa wraz z załącznikiem nr 1