Zapytanie ofertowe nr: ZAM/08/RPO/2020

W związku z realizacją projektu „Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję”,

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne

działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

zaprasza do składania ofert odnośnie postępowania dot. dostawy materiałów do rehabilitacji dla pracowników i uczestników projektu pn. „Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję” (zwanego dalej „Projektem”)realizowanego w okresie od 01.09.2020 do 30.09.2022

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych dla osób z chorobą nowotworową w wieku powyżej 65 lat, poprzez zapewnienie dostępu do kompleksowej, skoordynowanej, interdyscyplinarnej i zindywidualizowanej opieki.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Oddział dzienny

2. Długoterminowa opieka środowiskowa wraz z teleopieką

4. Wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Termin składania ofert: 16 październik 2020. W przypadku składania ofert drogą pocztową bądź kurierem za datę złożenia przyjmuje się termin wpływu oferty do biura Zamawiającego.

Miejsce składania ofert:

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej

ul. Krakowska 45a

42-202 Częstochowa

zamawiający dopuszcza przesłanie skanu oferty na adres e-mail: zamowienia@hospicjum-czestochowa.pl

Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących procedury postępowania i przedmiotu zamówienia:

Tomasz Wypych, Kierownik Projektu

tel: 661388175

e-mail: zamowienia@hospicjum-czestochowa.pl

Pełna treść zapytania ofertowego oraz wzory dokumentów w załącznikach poniżej.

Oferta cenowa wraz z załącznikiem nr 1

Zapytanie ofertowe